Visuté zahrady Semiramidiny – 7 divů světa

Do země mezi dvěma řekami, kde byl podle bible pozemský ráj, do pohádkové země, kterou známe z Tisíce a jedné noci, vede naše cesta za druhým divem světa. Do jejího hlavního města Babylón, největšího města starověku a nevětší pevnosti světa vůbec. Do doupěte lotrů a města nejhonosnějšího mezi královskými, které zmizelo z povrchu země, když se kladly základy Říma, ale znovu povstalo v nemenší nádheře, aby se nakonec změnilo v příbytek pštrosů a cíl archeologů.

V této zemi a v tomto městě najdeme Visuté zahrady legendární Semiramidy. Mnoho jmen měla ve své historii tato země s nejstaršími dějinami na Zemi. Jedno jí však trvale zůstává – Mezopotámie. Dali jí ho Řekové a znamená „Meziříčí“. Je to země mezi dvěma řekami Eufratem a Tigridem. Tyto dvě řeky mají pro Mezopotámii stejný význam jako životadárný Nil pro Egypt. Dnes se 150km před ústím do Perského zálivu tyto dvě řeky slévají a vytvářejí mohutný veletok Šat tel-Arab. Ve starověku ústily každá zvlášť. Tam, kde si byly nejblíže, ležel na levém břehu Eufratu Babylón.

Za největší div světa v Babylóně se ve starověku považovaly visuté zahrady Semiramidiny. Ne hradby, které byly jen gigantické, ne babylonská věž, která byla jen monumentální, ale dílo, které se honosilo všemi těmito přívlastky. V novověku až do počátku 20. století se tyto zahrady považovaly za čirý přelud.
Visuté zahrady Semiramidiny objevil Robert Koldewey z Berlína. Krátce po jeho objevu se však spustila vlna protichůdných názorů. Tehdejší vědci se přeli o to, kde se Semiramidiny zahrady nacházely. Jedni tvrdili, že zahrady nebyly přímo na hradě, ale vedle něho. Druzí se domnívali, že se nerozprostíraly v blízkosti hradu, ale až na břehu Eufratu. Dodnes nevíme, které z těchto tvrzení je správné.

Jednoho dne narazil Koldewey na nějaké klenby. Byly pod nánosem hlíny a suti na Pahorku Kasru, který v sobě skrýval trosky Jižní pevnosti s královským palácem. Byly to první klenby, které se do těch dob v Mezopotámii objevily. Přikázal dělníkům, aby kopali dále. Pod klenbami předpokládal sklep, i když mu bylo divné, že by měl být nad střechami vedlejších domů. Nenašel však žádné postraní stěny. Jen sloupy, na kterých tyto klenby spočívaly. Byly z kamene. A kámen byl v mezopotamské architektuře nejvzácnější zvláštností. Dosud byl nalezen jen na jediném místě v tomto velkoměstě. A to na severní hradbě Kasru. Do třetice našel stopy po hluboké studni. Mohla to být ovšem i vysoká okrouhlá věž. Nakonec se však ukázalo, že je to přeci jen studna, s jakousi trojitou spirálovou šachtou.

Nad sklepními klenbami se pravděpodobně nacházela hlavní terasovitá stavba. Každá terasa byla o pět metrů výš než ta předcházející. Dláždily ji 5,45 metrů dlouhé a 1,35 metrů široké kamenné pláty. Na desky uložili dvojitou vrstvu pálených cihel a mezery mezi nimi vyplnili sádrou. Na cihly přišla vrstva olova, která izolovala od vlhka. Až na tu nanosili třímetrovou vrstvu zeminy, na které později vyrostly i vysoké stromy. Každá ze sedmi teras tvořila zahradu, všech sedm dohromady však tvořilo celek. Na vnějším okraji každé terasy rostly tisíce popínavých rostlin, které se spojovaly s dolními terasami. Sedm parků vytvářelo zelený stupňovitý vršek s množstvím dřevin, živých plotů, keříků a květů. Terasy vypadaly, jako kdyby visely nebo se vznášely – odtud pojmenování „visuté zahrady“. Těžkou práci vykonávali v zahradách otroci, kteří čerpali vodu ze studní a lili ji do mnoha kanálků. Z nejvyšší terasy stékala voda dolů. V jednotlivých zahradách se nacházely potůčky, jezírka a nevelké vodopády.

O visutých zahradách Semiramidiných máme tři popisy. Koldeweyův, Strabónlův, -Filónův. Všechny tři se sobě dost podobaly.

Antika považovala visuté zahrady Semiramidiny za div světa. I když je jiné stavby překonávaly velikostí a nákladností, visuté zahrady nad nimi vynikaly. Za prvé originalitou, jedinečností myšlenky, ze které se zrodily. Za druhé technikou, odvážností stavby a důmyslného čerpacího zařízení. A za třetí krásou.

Označeno v Referáty

Napsat komentář