Moderní zabezpečovací zařízení na trati Plzeň – Klatovy v provozu

Plzeň, 20. ledna – Trať Plzeň – Klatovy je nyní vybavena nejmodernějšími prvky potřebnými pro bezpečné dálkové řízení železničního provozu. V celém traťovém úseku byl položen nový optický kabel, který je zárukou kvalitních přenosů pro sdělovací a zabezpečovací zařízení. Původní optický kabel ze začátku devadesátých let již nedostačoval svou kapacitou. Pro zabezpečovací zařízení byla také v obvodu stanic provedena částečně nová kabelizace. Investorem akce byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, realizaci provedlo sdružení firem AŽD Praha, s.r.o. a První SaZ Plzeň a. s.

Nově je zabezpečeno celkem 41 km trati Plzeň – Železná Ruda. Na úseku trati Plzeň – Klatovy se nachází 5 železničních stanic (Plzeň – Valcha, Dobřany, Chlumčany u Dobřan, Přeštice a Švihov u Klatov), 25 PZS (5 staničních a 20 traťových), které byly nově zavázány do zabezpečovacího zařízení.

Jako zabezpečovací zařízení byl zvolen typ ESA 33 s distribuovanými (EIP) panely s integrovaným traťovým zabezpečovacím zařízením v úsecích Přeštice – Chlumčany u Dobřan, Chlumčany u Dobřan – Dobřany, Dobřany – Plzeň-Valcha. Ve stanici Chlumčany u Dobřan byly umístěny technologické počítače a počítač údržby. Ve stanici Klatovy (řídící stanice) jsou umístěny zadávací počítače. Z Klatov je dálkově ovládáno celkem 20 výhybek.

Zabezpečovací zařízení jednotlivých stanic jsou propojena pomocí komunikačního systému zabezpečovacího zařízení (KSZZ). V ovládaných stanicích jsou vybudovány desky nouzových obsluh pro případ poruchy dálkového zabezpečení. Celý systém je doplněn diagnostickým zařízením LDS 3, jehož server je umístěn v žst. Chlumčany u Dobřan. V jednotlivých stanicích lze připojit do diagnostiky přenosný počítač.

Traťová zařízení v úsecích Klatovy – Švihov (AH88a), Švihov – Přeštice (AH88a) a Plzeň-Valcha – Plzeň (AHP 03) byla zachována původní, stejně jako jednotlivá přejezdová zabezpečovací zařízení. Pouze byly přepracovány úvazky na nové zabezpečovací zařízení. Kolejové obvody byly použity stávající, V železniční stanici Plzeň-Valcha je kontrola volnosti kolejí zajištěna pomocí počítačů náprav FRAUSCHER.

V žst. Plzeň byl také doplněn terminál zadávání čísel vlaků. Graficko-technologická nadstavba je nainstalována u dispečera v železniční stanici Klatovy. V rámci této stavby bylo také v jednotlivých stanicích upraveno osvětlení a zřízen ohřev ústředně stavěných výměn výhybek.

Jako zapojovače na této trati byl použit IP TouchCall ve stanici Klatovy a ELMEG v ostatních ovládaných stanicích. Přenosové zařízení je od firmy CISCO s kapacitou STM-4.

Pro informovanost cestujících byly v jednotlivých stanicích instalovány moderní rozhlasové ústředny RÚ6 s možností dálkového automatického hlášení. Na celé trati byla modernizována hodinová zařízení se synchronizací času pomocí DCF.

Jednotlivé objekty byly zabezpečeny pomocí zařízení pro detekci požáru (ZPDP) a proti vniknutí neoprávněných osob (EZS). Informace z těchto zařízení se sbíhají v integračním serveru u dispečera v Klatovech. Celkové náklady na realizaci staveb: „DOZ Plzeň – Klatovy“ a „Doplnění místní kabelizace a rozšíření kamerového systému Plzeň – Klatovy“ představují částku 179 939 652 Kč včetně DPH. Hlavní práce byly zahájeny 20. 12. 2007 a ukončeny k 30. 11. 2009. Do konce listopadu letošního roku ještě pokračují dokončovací práce na rozšíření kamerového systému.

Označeno v Cestování Označeno s: , , , ,

Napsat komentář