Prohlášení o shodě

Každý výrobce či dovozce je povinen podle zákona 22/1997Sb. na český trh uvádět pouze bezpečné výrobky. Před samotným uvedením výrobku na trh musí být vydáno písemné prohlášení o shodě a výrobek musí být opatřen označením „CE“ (declaration of conformity).

Termín Prohlášení o shodě je pro většinu lidí relativně neznámým pojmem.

Výrobky či zařízení vyrobené na území EU nemusí mít prohlášení o shodě, avšak musí splňovat české technické minimum a naplňovat českou legislativu. Zařízení vyrobené mimo členské státy EU podléhají schvalovacímu procesu právě na základě prohlášení o shodě a tudíž musí tento protokol mít i po zavedení účinnosti zák. 22/1997 Sb..

Důležitou informací pro dovezení zařízení z nečlenských států EU je to, že dovozce je POVINEN provézt veškeré zkoušky, certifikace a zákonné povinnosti ještě PŘED samotným dovozem. Jedním z nejdůležitějších parametrů, které kontroluje ČOI jakožto dohledový orgán, je návod k obsluze v českém jazyce a také software zařízení v jazyce obsluhy. Dalšími parametry jsou např. mezní elektromagnetická kompatibilita či správně barevné značení obvodů.

Pokud si nejste jisti a nevíte, co vše musíte učinit, abyste dodrželi uvedený zákon, obraťte se raději na odborníky. Jednou z firem, která provádí certifikace jak na území ČR, na území EU, ale také mimo EU (USA, Indie, Čína) je společnost HTI ČR a.s. z Chabařovic. Tato společnost vám zajistí prohlášení o shodě jak pro vaše účely používání tak pro další prodej či distribuci vámi vyrobených či dovezených výrobků.

http://www.hti-as.cz/index.php/prohlaseni

Označeno v služby Označeno s:
0 comments on “Prohlášení o shodě
1 Pings/Trackbacks pro "Prohlášení o shodě"

Napsat komentář